تعبیر خواب سیب - دیدن سیب در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش وبلاگ علیکایی، تعبیر خواب سیب به رنگ آن و حالتی که در آن سیب را مشاهده می کنید بستگی فراوانی دارد. با تعبیر خواب سیب قرمز، سیب زرد، سیب فاسد، خوردن سیب و... با ادامه مطلب همراه باشید.

تعبیر خواب سیب - دیدن سیب در خواب چه تعبیری دارد؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودمطلع، تنها نوک آن به حساب می آید و بقیه اش ناخودمطلع است. قسمت عمده ای از ناخودمطلع، در خواب هوشیار می گردد که معمولا روانشناسان برای حل مسائل روحی به آنالیز خواب ها می پردازند. با آنالیز روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب ها به این موضوع پرداخته است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

گزیده مطالب این بخش:

 • تعبیر خواب سیب
 • تعبیر خواب سیب خوردن
 • تعبیر خواب سیب قرمز
 • تعبیر خواب سیب زرد
 • تعبیر خواب سیب دادن به دیگران
 • تعبیر خواب سیب فاسد

تعبیر خواب سیب

به تعبیر معبرین غربی سیب سمبل و نماد سه مورد است.

 1. رونق و ثروت
 2. تکامل و زیبایی
 3. تحقق یافتن اهداف و آرزوهاست.

تعبیری که برای سیب آورده شده معمولاً بسته به حالتی که سیب را در خواب مشاهده می کنید متفاوت است. سیب اگر بر زمین افتاده باشد یا بر درخت و همینطور اگر رسیده و یا کال باشد تعبیرات مختلفی خواهد داشت ولی در کل این میوه دوست داشتنی تعبیری بسیار نیکو به همراه خود دارد.

کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن سیب در خواب می گوید:

دیدن اینکه سیب هایی روی درخت می رویند در خواب، سمبلی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش هایی برای شما در راه است. این گفته مشهور را در نظر بگیرید: یک سیب در روز، باعث می گردد که شما مریض نشوید و کارتان به دکتر نیفتد که ممکن است بیانگر این باشد شما احتیاج دارید که بیشتر مراقب سلامتی تان باشید. شاید شما احتیاج دارید به دکتر بروید.

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر سیب، خبری است از شخص غایب یا کسی که دورمانده.

حضرت دانیال گوید: تعبیر کلی سیب همت و عزم تو در شغل و کار خودت است، بطوریکه اگر پادشاهی سیب را در خواب ببیند، تعبیرش حکومت بوده، یا اگر بازرگانی سیب را ببیند، تعبیرش تجارت او است، شغل های دیگر نیز به همین صورت بوده، اگر ببینی سیب داری و از آن می خوری، یـعـنـی به اندازه ای که خورده ای در شغلی که هستی سعی و همت داری.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود.

 1. فرزند
 2. منفعت
 3. بیماری
 4. کنیزک
 5. مال و خواسته ونعمت
 6. فرمانروایی
 7. همت اهتمام بیننده
 8. خیر غایب و حاضر

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن سیب از خویشان خود شاد گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برخی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر نموده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی احتیاج غذایی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.

تعبیر خواب سیب خوردن

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه شما یک سیب می خورید بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است.

برایت میگوید: خوردن سیب در خواب، نشانه وقوع اتفاقات خوشایند است.

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده می خورید، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت. اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می زنید، دلالت بر آن دارد که به اهدافی که داشتید، به درستی مطلع شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید.

تعبیر خواب سیب قرمز

محمدبن سیرین گوید: تعبیر سیب قرمز، سود و منفعت از طرف پادشاه می باشد. اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی، صاحب فرزند دختر می شوی.

به تعبیر منوچهر تهرانی دیدن سیب سرخ در خواب هیجان و نشاط را خبر می دهد.

آنلی بیتون میگوید: دیدن سیب قرمز به درختان سبز، نشانه آن است که برای بیننده خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد.

معبرین غربی: اگر در رویا سیب را قرمز و همراه با شاخ و برگ سبز براق ببینید تعبیری بسیار فوق العاده خواهد داشت.

تعبیر خواب سیب زرد

به بیان ابن سیرین تعبیر سیب زرد و ترش، رنج و بیماری است.

منوچهر مطیعی می گوید: سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد.

تعبیر خواب سیب سبز

دیدن سیب سبز بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. منوچهر تهرانی دیدن سیب سبز در خواب را نماد خیر و برکت و نعمت می داند. محمدبن سیرین گوید: تعبیر سیب سبز، فرزند است.

تعبیر خواب سیب سفید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر سیب سفید، سود و منفعت از طرف بازرگانان است. اگر ببینی سیب سفید را به دو نیم نموده ای، از شریک خودت جدا می شوی.

منوچهر تهرانی دیدن سیب سفید را در خواب به یافتن سود تعبیر نموده است. او گفته دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد است. همچنین آمده است که سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر.

تعبیر خواب سیب دادن به دیگران

اگر در خواب ببینید که به دیگران سیب می دهید این خواب بیانگر نگرش شماست. شما فردی مهربان هستید و مردم شما را به خاطر اینکه خود واقعی تان هستید و وانمود به کسی که نیستید نمی کنید دوست دارند.

تعبیر خواب سیب ترش و شیرین

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی سیب ترش می خوری، خبر ناخوشایندی می شنوی و اگر ببینی سیب شیرین می خوری، خبر خوش میشنوی.

تعبیر خواب سیب فاسد

آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید، نشانه آن است که کوشش ها بی فایده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید.

برایت می گوید: دیدن سیب کرم زده در خواب، بیانگر غم و اندوه است.

معبرین غربی می گویند: اگر در خواب سیب فاسدی را مشاهده کردید و سپس آن را خوردید این خواب نشانه خوبی نخواهد داشت ولی در خصوص نتیجه آن در بیداری خیلی هم نگران نباشید تقدیر شما دست خودتان است. شکیبا باشید و قدرت خود را باور داشته باشید همه راه ها برای پیشرفت شما باز است.

بطور کلی دیدن سیب گاز زده یا پلاسیده در خوابتان بیانگر این است که هرچه که برایش کوشش میکنید و هدفتان است ممکن است کامل نشده باشد (به طور کامل به آن نرسیده باشید و به طور کامل انجام نشده باشد)، و حتی برای شما مضر باشد. ممکن است بیانگر بی خیالی و سهل انگاری و فراموشی باشد.

تعبیر خواب سیب روی درخت

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است، مانند هشداری است که بیش از اندازه بلند پروازی می کنید.
 • اگر خواب ببینید سیب ها بر زمین افتاده اند، نشانه آن است که دوستان با چرب زبانی شما را فریب می دهند.

برایت می گوید: دیدن سیب بر روى درخت، نشانه پیشرفت و موفقیت در کارها است.

معبرین غربی گویند: اگر شما سیب رسیده ای را بر درخت مشاهده کردید اوقاتی که در پیش رو دارید با موفقیت و پیروزی طی خواهد شد و به همه آرزوهای خود خواهید رسید پس به این فکر کنید که در زندگی خود چه می خواهید.

منابع:

globe-views.com

منبع: setare.com
انتشار: 12 اسفند 1399 بروزرسانی: 12 اسفند 1399 گردآورنده: alikaee.ir شناسه مطلب: 1195

به "تعبیر خواب سیب - دیدن سیب در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

1 کاربر به "تعبیر خواب سیب - دیدن سیب در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب سیب - دیدن سیب در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید